Przejdź do treści
  • Polski Polski
  • A+
  • A-
X
No such droplet: LEPTON_SearchBox
grafika

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministerstwo) zobowiązuje się zapewnić dostępność niniejszej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Cmentarze Katyńskie.

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne elementy strony internetowej są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  1. niektóre elementy strony nie mają opisów alternatywnych,
  2. niektóre pliki pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  3. niektóre materiały tekstowe mogę nie mieć prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono 2022.03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie strony internetowej Cmentarze Katyńskie jest Regina Piątek, adres poczty elektronicznej rpiatek@kuultura.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 42 10 187. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma swoją siedzibę w Pałacu Potockich przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17. Do budynku prowadzą wejścia od ulicy Krakowskie Przedmieście i od ulicy Focha.  Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ulicy Krakowskie Przemieście vis a vis Pałacu Prezydenckiego. Za bramami Ministerstwa znajduje się dziedziniec, za nim usytuowane jest główne wejście do gmachu. W asyście pracownika ochrony można skorzystać z platformy dla osób niepełnosprawnych zainstalowanej przy bocznym wejściu, w rogu dziedzińca, po lewej stronie od wejścia głównego. Recepcja znajduje się na parterze holu głównego budynku,  umieszczone są tam tablice informacyjne. Dalsze przejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko parter. W budynku nie ma windy. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku ministerstwa nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.